Эрхэм зорилго

Онцгой  байдлын  асуудал эрхэлсэн  төрийн захиргааны  байгууллага  нь  өмчийн  харъяалал  харгалзахгүйгээр  төр, байгууллага,  аж ахуйн нэгж болон  иргэдийн  амь бие, эд хөрөнгө, байгалийн  баялгийг  гал түймэр болон  гамшгийн  аюулаас  авран хамгаалахад оршино.