Албаны дүрэм

 1. Шадар сайдын 2017 оны 75-р тушаал Мэргэжлийн ангийн дүрэм
 2. Галын аюулгүй байдлын дүрэм
 3. Галын аюулгүй байдлын мэргэжлийн зөвлөлийн ажиллах дүрэм
 4. ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮНДСЭН ДҮРЭМ
 5. Онцгой байдлын байгууллагын хэмжээнд амьсгалын бие даасан төхөөрөмжтэй ажиллах үед дагаж мөрдөх дүрэм /шинэчилсэн/ 2017.06.06
 6. Галын хоолойн стандарт
 7. Аврах олсны стандарт
 8. Галын техник. Галын гадна шат. Техникийн ерөнхий шаардлага
 9. Уул уурхайн аврах ангийн дүрэм/ОБЕГ-ын даргын 2015.04.22 №112 тушаал/ 
 10. ОБАЭБ-ын дотоод албаны дүрэм/Шадар сайдын 2014.04.14 №21 тушаал/ 
 11. ОБАЭБ-ын албан хаагчийн сахилгын дүрэм/Шадар сайдын 2014.04.14 №21 тушаал/ 
 12. ОБАЭБ-ын албан хаагчийн жагсаалын дүрэм/Шадар сайдын 2014.04.14 №21 тушаал/ 
 13. Албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
 14. ГАЛ ТҮЙМЭР УНТРААХ ДҮРЭМ  2016.05.16
 15. Монгол Улсын Гал унтраах техникийн олон төрөлт спортын тэмцээний дүрэм 2017.04.19
 16. Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
 17. Монголын гал унтраах техникийн олон төрөлт-спортын тэмцээний дүрэм 
 18. Хорт хий, утаанаас хамгаалах талаар дагаж мөрдөх дүрэм