Алсын хараа

Онцгой  байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллага болон  гамшгаас хамгаалах  албаны тогтолцоо, зохион байгуулалт, удирдлага , үйл  ажиллагаа, гамшгаас  хамгаалах асуудлаар  төрийн болон  нутгийн захиргаа, аж  ахуйн  нэгж  байгууллага,  иргэдийн  эдлэх  эрх, хүлээх  үүргийг  хэрэгжүүлэхтэй  холбогдсон  харилцааг  зохицуулж, уялдаа  холбоотой  хамтран ажиллана.